Posts Tagged ‘வாழ்த்து’

செங்கொடி

திசெம்பர் 13, 2008

வேர்ட் பிரஸ்-ல் புதிய வலையை தொடங்கியுள்ள

தோழர்

செங்கொடியை கலகம்  வாழ்த்திவரவேற்கின்றது

http://senkodi.wordpress.com/

கிடைப்பதனைத்தையும்
ஆயுதமாக்குவோம்
பட்டொளிவீசி பறக்கட்டும்
செங்கொடி
பார்ப்பனீயத்தை
வேரறுக்க
மறுகாலனியை
உடைக்க
வர்க்கப்போரில்
களம் புகுவோம்.